Club informatie - Dit is TC Maliskamp


Wat voor een club willen we zijn?

De TCM wil een tennisclub zijn en blijven waar het gezellig in clubverband spelen voorop staat. Een gezonde balans tussen prestatie en recreatie is het doel.
Dat gezellig in clubverband spelen moet plaatsvinden in een ambiance van een goed verzorgd park, in het bijzonder met goed onderhouden banen en een sfeervol en uitnodigend paviljoen. Met daaromheen ruime terrassen waar het goed toeven is onder het genot van een drankje en een hapje. Waar je (mede)leden ontmoet waarmee je graag een praatje maakt of een gesprek hebt en waartegen of waarmee je graag een partijtje tennis speelt.

Profiel
Het ledenbestand geeft een evenwichtige verdeling over de verschillende leeftijds-categorieën te zien. Wel baart het aantal jeugdleden ons zorgen. Daarom is de aandacht en de werving vooral gericht op jeugdleden. Het doel is om qua omvang uit zo’n 500 leden te bestaan.

De TCM is een club zijn waar je vooral gezellig kunt tennissen. In een groene omgeving waar je op elk niveau een partijtje kunt spelen en waar je ook uitgedaagd wordt om te presteren. Het is een club met een lage toegangsdrempel, waar iedereen gelijk is. Het is geen club van clubjes.

De aandacht voor werving en behoud van jeugdleden is niet alleen gebaseerd op het wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar vooral vanwege het feit dat de TCM op dit moment een vergrijzende club is.

Voorwaarden
Het voldoen aan deze uitstraling vergt veel van iedereen die lid is van deze club.
Natuurlijk in de allereerste plaats van het bestuur. Een bestuur dat bestaat uit zeven leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter van de jeugdcommissie, voorzitter van de technische commissie, voorzitter van de recreatiecommissie en een barcoördinator.

Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund en geholpen door een groot aantal vrijwilligers die deel uitmaken van commissies of die taken verrichten die specifiek zijn en in grote mate zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.
Elk bestuurslid is de eerstverantwoordelijke voor een of meerdere commissies en voor de vrijwilligers van de specifieke taken. Er is een heldere en duidelijke verantwoordings- en communicatiestructuur tussen het bestuur en de vrijwilligers.

Communicatie
De communicatie tussen het bestuur en de leden vindt plaats per Nieuwsbrief. Deze brief wordt maandelijks per e-mail gezonden aan de leden die zich daarvoor hebben angemeld en op de website van de TCM- www.tcmaliskamp  – geplaatst. Verder komt er elk jaar een Maliskijker met de meest belangrijke zaken. Een keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.

De communicatie tussen het bestuur en de commissies wordt verzorgd en valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid die als verbindende schakel fungeert tussen het bestuur en de betreffende commissie.

Selfsupporting
Activiteiten die worden uitgevoerd in de vorm van toernooien, competities en dergelijke zijn selfsupporting. Enkel in het geval van activiteiten voor de jeugd wordt uit de algemene middelen van de club bijgesprongen. De commissies die activiteiten verrichten doen dit op basis van een begroting en een afrekening en in goed overleg met de penningmeester.

Het criterium van selfsupporting geldt ook voor de trainingen. Deze trainingen worden gegeven door een bevoegd en bekwame trainer die in dienst is van een externe werk-gever.

Uit de aard van de werkzaamheden kan het voorkomen dat er een commissie is die werkzaamheden verricht die geen inkomsten genereren.

Financiën
De financiële situatie van de TCM is gezond. Een belangrijk  doel is om de contributie op een concurrerend peil te houden en om investeringen en vernieuwingen van banen en paviljoen mogelijk te maken. De inkomsten en uitgaven zijn transparant voor iedereen en
corresponderen met de werkelijke situatie en actualiteit.

Er is een duidelijke geautoriseerde bevoegdheden structuur die een zeer beperkt aantal personen betreft en waarbij de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur ligt.  

De voornaamste bron van inkomsten bestaat uit de contributie van de leden. Het streven van het bestuur is om dit bedrag stabiel te houden. Het is daarom van belang dat er veel neven-inkomsten worden gegenereerd. Omdat de TCM een tennisclub is, zullen de activiteiten om de inkomsten te verhogen afgeleid moeten zijn van het hoofddoel, het bieden van tennisfaciliteiten en mogelijkheden.
Sponsoring is een belangrijk middel om in dit kader een bijdrage te verlenen aan het verhogen van de inkomsten. Maar dit gaat niet vanzelf. Leden die het bestuur daarbij helpen, zijn dringend noodzakelijk.

De accommodatie
Het paviljoen en de banen worden goed onderhouden. Er is daartoe een onderhoudsplan.
Het beheer wordt zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan en de materialen die daarvoor nodig zijn, moeten adequaat zijn.
De kwaliteit van de banen wordt periodiek gecontroleerd en de resultaten vormen de basis voor het onderhoud, c.q. vernieuwing ervan.
 
Samenwerking(sverbanden)
De TCM heeft haar accommodatie op het sportpark Maliskamp. Op dit sportpark hebben meerdere sportvereniging hun onderkomen. Met deze verenigingen werkt de TCM actief samen om gezamenlijke doelstellingen, zoals een goede bereikbaarheid te verwezen-lijken.
Met de andere tennisvereniging in Rosmalen werkt de TCM samen bij het bieden van opvangmogelijkheden voor het spelen van toernooipartijen die door overmacht niet kunnen worden gespeeld op het eigen complex.

Cultuur
Het motto is en blijft met mekaar gelijk.
Er is respect voor iedereen en het is geen club van clubjes en er heerst geen eilandjes- cultuur. Leden moeten het normaal vinden iets voor de club te doen. Vrijwilligersactiviteiten zijn noodzakelijk om een club te zijn waar je je graag bij aansluit. De cultuur kenmerkt zich door openheid en transparantie. De activiteiten die worden uitgevoerd zijn gericht op het welzijn van de club als geheel.

Tot slot.
Het bestuur vindt  het van belang om met een nadere positiebepaling te komen. Er gebeuren heel veel goede dingen in onze club, maar wij zijn geconfronteerd met een aantal zaken die nopen tot het aanbrengen van een aantal veranderingen.
Een belangrijke  verandering is gelegen in de structuur van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Momenteel is deze onduidelijk en versnipperd.
 Naar de mening  van het bestuur ligt de basis van een herstructurering in de eerste plaats in het  formuleren van een positiebepaling. Deze leveren wij hierbij af.
Vervolgens willen wij met een aantal leden leden hierover graag in gesprek gaan om te komen tot een verdere uitwerking. Die verdere uitwerking zal met alle commissies en vrijwilligers worden gecommuniceerd. Op de Algemene Ledenvergadering wil het bestuur dan met een eindplaatje komen dat qua proces de afronding is van een structuurwijziging, die voor het bestuur de start is van een nieuwe cultuur.

Elk lid die een bijdrage wil leveren in dit proces,  wordt nadrukkelijk en van harte opgeroepen mee te denken en mee te doen.
Meld  je aan bij de secretaris!

Het bestuur

Foto van het moment

Bekijk alle fotosBekijk alle fotos

Zoeken

Aanmelden nieuwsbrief